Back To Top

Fundusze Unijne - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

www.dreamsart.pl
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb
www.dreamsart.pl

Opis Projektu .

Firma SEISMOTION Zofia Rosińska realizuje projekt pt.: „Rozwój przedsiębiorstwa SEISMOTION Zofia Rosińska poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Okres realizacji projektu: od 03.12.2018 do 28.02.2021

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 115 500,00 PLN

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 763 375,00 PLN

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa SEISMOTION Zofia Rosińska poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego dwóch nowych wyrobów:

-listew stalowych z obustronną perforacją do okuwania gum offsetowych (dostępnych w 2 rozmiarach);

-listew aluminiowych nowej generacji do okuwania gum offsetowych (dostępnych w 15 rozmiarach).

Planowane efekty projektu:

1) Wzrost wykorzystania wzornictwa w firmie

2) Rozszerzenie ekspansji na nieobsługiwane do chwili obecnej rynki

3) Wzrost przychodów i rentowności przedsiębiorstwa

Zakończenie Projektu .

Firma SEISMOTION Zofia Rosińska informuje, iż w lutym 2021 zakończono realizację projektu pt.: „Rozwój przedsiębiorstwa SEISMOTION Zofia Rosińska poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

W wyniku realizacji projektu zaprojektowano oraz wdrożono listwy stalowe i aluminiowe wyszczególnione poniżej:

 

Zastosowanie dwustronnego przetłoczenia o jednakowej wysokości i gęstym rozłożeniu na ramieniu.

 

Zastosowanie dwustronnego przetłoczenia o jednakowej wysokości, dwa przetłoczenia na dolnym ramieniu, jedno na dociskowym górnym. Pozostałe detale adekwatne do zamka maszyny.

 

Zastosowanie dwustronnego przetłoczenia o jednakowej wysokości i różnym rozłożeniu na ramieniu; na górnym (dociskowym) mniej.

 

Zastosowanie dwustronnego przetłoczenia o niewielkich rozmiarach rozłożonych nierównomiernie i grubszym dolnym ramieniu.

 

Zastosowanie dwustronnego przetłoczenia o jednakowej wysokości, dwa na dolnym ramieniu, jedno na dociskowym górnym. Pozostałe detale adekwatne do zamka maszyny.

 

Zastosowanie dwustronnego przetłoczenia o łagodnym promieniu zaokrąglenia i stosunkowo równomiernym rozłożeniu na obu ramionach.

 

Zastosowanie dwustronnego przetłoczenia o jednakowej wysokości, dwa przetłoczenia na dolnym ramieniu, dwa na dociskowym górnym. Pozostałe detale adekwatne do zamka maszyny.

Zastosowanie dwustronnego przetłoczenia o jednakowej wysokości, dwa przetłoczenia na dolnym ramieniu, jedno na dociskowym górnym. Pozostałe detale adekwatne do zamka maszyny.

 

Zastosowanie dwustronnego przetłoczenia o jednakowej wysokości, dwa na dolnym ramieniu, jedno na dociskowym górnym. Pozostałe detale adekwatne do zamka maszyny z dużą ilością materiału na grzbietowej części listwy.

 

Zastosowanie dwustronnego przetłoczenia o zróżnicowanej wysokości, dwa na dolnym ramieniu, dwa na dociskowym górnym. Pozostałe detale adekwatne do zamka maszyny z dużą ilością materiału na grzbietowej części listwy.

 

Zastosowanie dwustronnego przetłoczenia o jednakowej wysokości i dużej gęstości rozmieszczenia. Kształt skomplikowany, wielopłaszczyznowy z dużą liczbą załamań.

 

Zastosowanie dwustronnych przetłoczeń o jednakowej wysokości, gęsto rozmieszczonych na każdym z ramion. Pozostałe detale adekwatne do zamka maszyny z dużą ilością materiału na grzbietowej części listwy.

 

Zastosowanie dwustronnego przetłoczenia o jednakowej wysokości, jedno na ramieniu dolnym, dwa na górnym z dodatkowymi zagłębieniami. Pozostałe detale adekwatne do zamka maszyny z dużą ilością materiału na grzbietowej części listwy i na dolnej.

 

Zastosowanie dwustronnych przetłoczeń o jednakowej wysokości i dużej gęstości rozmieszczenia. Kształt skomplikowany, wielopłaszczyznowy z dużą liczbą załamań.

 

Zastosowanie dwustronnych przetłoczeń o jednakowej wysokości i dużej gęstości rozmieszczenia. Kształt skomplikowany, wielopłaszczyznowy z dużą liczbą załamań.

 

Zastosowanie perforacji dwustronnej, o dużej liczbie przetłoczeń na górze i dole.
Przetłoczenie na całej długości listwy.

Długość ramienia (góra): 15 mm
Długość ramienia (dół): 15 mm

 

Zastosowanie perforacji dwustronnej, o dużej liczbie przetłoczeń na górze i dole. Wzmocnione dodatkowym zagięciem.
Przetłoczenie na całej długości listwy.

Długość ramienia (góra): 15 mm

Długość ramienia (dół): 15 mm

Szerokość dodatkowego zagięcia: 13 mm

Fundusze Unijne - Program µGranty B + R dla przedsiębiorstw.

www.dreamsart.pl
UMWP-pion-kolor-2021
www.dreamsart.pl

Program µGranty B + R Seismotion

Zapytanie Ofertowe Seismotion .

1. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym” w projekcie „µGranty B + R dla przedsiębiorstw” stanowiącymi załącznik do umowy o powierzenie grantu, której wzór stanowi załącznik do regulaminu projektu „µGranty B + R dla przedsiębiorstw”.
2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

 1. SEISMOTION ZOFIA ROSIŃSKA, jako podmiot realizujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o powierzenie grantu z Excento sp. z o.o. nr 11/01/2022, zaprasza do złożenia oferty na Przeprowadzenie badań badawczo-rozwojowych na potrzeby SEISMOTION ZOFIA ROSIŃSKA realizowany w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Projektowane nowe urządzenie czyszczące wymaga przeprowadzanie zestawu badań niezbędnych dla weryfikacji możliwości uzyskania planowanych cech poprawiających efektywność czyszczenia streamerów.

Planowane badania są kluczowe dla wprowadzenia nowego produktu na rynek. O ile firma dysponuje zapleczem produkcyjnym (w tym maszyny do gięcia i cięcia blachy stalowej) oraz kadrą wykwalifikowaną do wdrożenia produktu do produkcji seryjnej, o tyle posiada własnego zaplecza badawczego w zakresie badania wytrzymałości czy symulacji pracy planowanego do wdrożenia produktu dlatego badania powinny koncentrować się na weryfikacji przyjętych założeń konstrukcyjnych (rozmiarów) oraz przeprowadzenia symulacji pozwalających na określenie granicznych parametrów pracy urządzenia

Prezentowany poniżej plan badań zakłada przeprowadzenie przez wyspecjalizowaną kadrę prac badawczych (symulacyjnych i eksperymentalnych) które pozwolą na uzyskanie niezbędnej wiedzy do uruchomienia seryjnej produkcji nowego skrobaka. Prace badawczo-rozwojowe podzielono na 4 główne etapy.

 1. opracowanie fizycznego prototypu ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii użytkowej
 2. przeprowadzenie badań w zakresie dokładności czyszczenia streamerów
 3. przeprowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie parametrów wytrzymałościowych urządzenia
 4. przetworzenie wyników badań i wykonanie usprawnień docelowego urządzenia

 

ETAP1. Opracowanie fizycznego prototypu ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii użytkowej

Na bazie rysunków technicznych przygotowanych przez firmę SEISMOTION przeprowadzone zostanie studium wykonalności prototypu a następnie wprowadzone zostaną ewentualne korekty do projektu. Następnie przeprowadzone zostaną obliczenia konstrukcyjne oraz analizy ergonomii użytkowej (z wykorzystaniem map antropometrycznych) i wytworzony zostanie model (np. z materiałów zastępczych), który poddany zostanie , walidacji z udziałem użytkownika (nakładającego urządzenia czyszczące w warunkach zbliżonych do docelowych). Po obserwacjach montażowych wprowadzone zostaną ewentualne modyfikacje i wytworzony prototyp skrobaka. z docelowych materiałów

Etap powinien przebiegać z nadzorem projektanta wzorniczego oraz konstruktora celem wykonania niezbędnych obliczeń oraz dobór materiałów do konstrukcji urządzenia.

 

ETAP 2. przeprowadzenie badań w zakresie dokładności czyszczenia streamerów

Celem etapu jest maksymalizacja efektywności czyszczenia streamerów przez prototypowy skrobak. W ramach etapu opracowane zostaną wzorniczo co najmniej 2 warianty łopatek zbierających zanieczyszczenia ze streamerów a następnie przeprowadzona będzie seria eksperymentów sprawdzająca dokładność czyszczenia przy różnych grubościach streamerów i różnych prędkościach przechodzenia streamera przez skrobak. Uzyskana liczba obserwacji pozwoli wyznaczyć graniczne zakresy pracy urządzenia oraz wprowadzić ewentualne korekty do kształtu łopatek czyszczących.

 

ETAP 3. przeprowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie parametrów wytrzymałościowych urządzenia

Celem etapu będzie weryfikacja gotowości urządzenia do pracy w docelowych warunkach, stąd planowane jest  badania wytrzymałościowe dla całej konstrukcji mechanizmu czyszczącego i odporność na pękanie lub zniekształcenie części czyszczących, analizy wielokryterialne ruchomych elementów urządzenia pod kątem pracy w trudnych warunkach (uwzględniając np. wilgotność, zamoczenie, prędkość statku, siła wiatru, przechyły w trakcie pracy urządzenia), – określenie granicznych wartości działania urządzenia (takie jak moc/siła czyszczenia, siła docisku, dopuszczalna prędkość przesuwania po kablu, liczba zwojów w sprężynach etc.),  badania wytrzymałościowe elementów montażowych ułatwiających zamocowanie urządzenia na pokładzie statku sejsmicznego

 

ETAP4 . przetworzenie wyników badań i wykonanie usprawnień docelowego urządzenia

W ramach etapu przygotowany zostanie plan usprawnień urządzenia na podstawie wyników badań z wcześniejszych etapów, przeprowadzona zostanie walidacja technologiczna względem możliwości produkcyjnych firmy oraz opracowany zostanie technologiczny proces produkcji na bazie zasobów posiadanych przez firmę.

Firma dostarczy niezbędne próbki materiałowe i deklaruje gotowość do partycypacji w pracach badawczych i dostarczenie niezbędnej wiedzy o posiadanych procesach produkcyjnych na potrzeby maksymalizacji efektów prowadzonych prac. Poniżej wskazano na oczekiwane rezultaty poszczególnych etapów badawczych.

ETAP 1. Opracowanie fizycznego prototypu ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii użytkowej

Rezultatem badań będzie dokumentacja powykonawcza prototypu obejmująca zestaw obliczeń, raport z analiz oraz rysunki wykonawcze prototypu.

Kryteria akceptacji: gotowy do testowania prototyp skrobaka wykonany z docelowych materiałów produkcyjnych (parametry rozmiarowe i konstrukcyjne dobrane przez zespół )

Warunki akceptacji: Raport sporządzony i przekazany w wersji elektronicznej pdf. , akceptacja na podst. protokołu zdawczo-odbiorczego.

ETAP 2. przeprowadzenie badań w zakresie dokładności czyszczenia streamerów

Rezultatem będzie zoptymalizowany zestaw łopatek czyszczących oraz szczegółowy raport testów efektywności czyszczenia przy zmiennych wartościach grubości streamera i prędkości przy czyszczeniu

Kryteria akceptacji: osiągnięcie dokładności czyszczenia wyższej od konkurencji o min. 20% przy co najmniej 9 próbach na 10 (dla minimum dwóch konkurentów)

Warunki akceptacji: Raport sporządzony i przekazany w wersji elektronicznej pdf. , akceptacja na podst. protokołu zdawczo-odbiorczego.

ETAP 3. przeprowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie parametrów wytrzymałościowych urządzenia

Rezultatem badań będzie analiza wytrzymałościowa

Kryteria akceptacji: potwierdzenie wytrzymałości urządzenia do realizacji minimum 100 cyklów czyszczących dla średniej grubości streamera o długości min. 5 km bez ryzyka zmian w urządzeniu (np. odkształceń lub pęknięć)

Warunki akceptacji: Raport z etapu sporządzony i przekazany w wersji elektronicznej pdf. , akceptacja na podst. protokołu zdawczo-odbiorczego.

ETAP 4 . przetworzenie wyników badań i wykonanie usprawnień docelowego urządzenia

Rezultat: prototyp produktu wraz z dokumentacją techniczną i zestawem zaleceń wdrożeniowych

Kryteria akceptacji: zdefiniowany i sparametryzowany proces produkcji w oparciu o posiadany przez firmę park maszynowy (kryterium 0/1)

Warunki akceptacji: Raport sporządzony i przekazany w wersji elektronicznej pdf. , akceptacja na podst. protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Kod CPV przedmiotu zamówienia: 73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie Rozdziału IV niniejszego zapytania ofertowego (informacje odnośnie zakazu osobowego lub kapitałowego).
2. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp , doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

b) Wiedza i doświadczenie Wykonawcy
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 3 usługi badawcze dotyczące realizacji projektów w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań, prototypowania i testowania produktów typu heavy – duty przeznaczonych do komercjalizacji.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa wypełniony wykaz usług stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług (np. protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanych usług)

Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”

c) Potencjał techniczny
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wyspecjalizowanym laboratorium i sprzętem niezbędnym do wykonania badań wytrzymałościowych na materiałach typu heavy-duty.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa wypełniony wykaz pomieszczeń, sprzętu i oprogramowania stanowiący Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 2 – osobowym zespołem osób skierowanych do realizacji zamówienia spełniającym następujące wymagania:

Kierownik zespołu badawczego:
Wykształcenie: stopień naukowy co najmniej doktor,
Dodatkowe wykształcenie w zakresie: zarządzania projektami i usługami w IT: PRINCE2, Practitioner, Scrum Master Professional, LEAN Management, 5S, Kanban, technologii wspierających projekty IT: IBM Rational Unified Process, IBM Rational Method Composer,

Doświadczenie:
– co najmniej 6 lat w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w zakresie technologii informatycznych oraz wdrażaniu podejść zwinnych projektach B+R oraz strategii rozwoju produktów/usług,
Funkcja w projekcie: Kierownik projektu

Ekspert:
Wykształcenie: stopień naukowy co najmniej doktor,
Co najmniej 5 letnie doświadczenie w technologiach Konstrukcji obiektów oceanotechnicznych,
Co najmniej 3 letnie doświadczenie w badaniach wytrzymałościowych i materiałowych w zakresie udarności, zginania i rozciągania, (twardości, badań mikro i makroskopowych, odporności korozyjnej
Funkcja: ekspert ds. B+R

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa wypełniony wykaz osób stanowiący Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”

e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającemu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i przedstawienia wspólnie z ofertą oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie niniejszym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.

Termin wykonania zamówienia: 30.12.2022r

 1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, którą należy podać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki, koszty dostawy i ubezpieczenia. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

 

Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić.

 1. Zamawiający informuje, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).
 2. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.
 3. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 4. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstaw dokonywania płatności określony został we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty-niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostałam poprawiona.

Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający będzie rozumieć każdy wadliwy wynik działania matematycznego ( rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

Za oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający uzna bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów , których poprawienie w żadnym wypadku nie prowadzi do merytorycznej zmiany oferty, są widoczne na pierwszy rzut oka bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań czy ustaleń, takie jak: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, ewidentny błąd rzeczowy.

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 zł (trzy tysiące złotych).
 2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zapłaty wadium.
 3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
  1. pieniądzu,
  2. gwarancjach bankowych;
  3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 32 1020 1912 0000 9002 0161 2134 w banku PKO Bank Polski Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zapytania ofertowego, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania tj. Wadium zapytanie ofertowe nr 1/07/2022. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się, gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
 5. Zamawiający zatrzyma wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wraz z odsetkami w przypadku, gdy:
 6. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,
 7. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 8. Zamawiający zwróci wadium we wpłaconej kwocie (bez odsetek) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta.
 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zmawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:

  „Oferta na Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych

  1. Oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.

   

 1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty po spełnieniu przez wykonawców wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena oferty brutto (C) – 100%.
 2. Wartość punktowa dla kryterium cena oferty brutto (C) wyliczona będzie wg wzoru:

Pc=( Cn/Cb)*100 pkt

gdzie:

 1. Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”
 2. Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
 3. Cb – cena ocenianej oferty
 4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

 

 1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.
 2. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty w przypadku jednakowej punktacji:
 1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
 2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
 3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
 4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

 

 1. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy:
 1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
 1. oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 3, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 1. 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 2. 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

 

 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami;
 2. została złożona po terminie składania ofert;
 3. została złożona przez wykonawcę:
 1. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
 2. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
 3. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń

 

d. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

e. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

f. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

g. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

h.  lub wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

i. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

j. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie innej omyłki;

k. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

l. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

 

 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty;
 2. wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
 3. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
 4. w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt. 3 i 4 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
 5. gdy nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego Zamawiający nie był w stanie wcześniej przewidzieć;
 6. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wzoru umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) przed zawarciem umowy właściwej w zakresie:
1) Innych zapisów wzoru umowy o ile ich zmiana nie stanowi zmian istotnych określonych w rozdziale X pkt. 5;

2. Wszelkie zmiany zmian wzoru umowy muszą zostać skonsultowane i zaakceptowane przez Zamawiającego.

3. Zmiany wzoru umowy prowadzące do zmiany charakteru umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany zawartej z Wykonawcą umowy właściwej :
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
3) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

5. Za zmianę istotną należy rozumieć zmianę która zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż:
a. na podstawie postanowień ujętych w rozdziale X pkt. 4,
b. w wyniku połączenia, podziału , przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

6. Wszelkie zmiany umowy właściwej mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

W niniejszym zamówieniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, przez które należy rozumieć udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, zamówienia uzupełniającego, na usługi lub roboty budowlane, polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na piśmie lub w drodze elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej, drogą elektroniczną ( e-mail).
1) Pisemnie, na adres: ul. Kaszubska 148, 84-206 Zbychowo,
2) Drogą elektroniczną na adres: z.rosinska@seismotion.com
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana w/na https://seismotion.com/ w dokumentacji postępowania bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający upubliczni zmienione zapytanie ofertowe ze wskazaniem treści zmienionej i datą dokonania tego upublicznienia. Jednocześnie Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian.

 1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca chcąc dokonać zmiany lub wycofana oferty musi złożyć na piśmie lub w drodze elektronicznej oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty. Ww. oświadczenie musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Na pierwszej stronie Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć czy jego pismo dotyczy ZMIANY OFERTY czy WYCOFANIA OFERTY. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby umocowane do zmiany lub wycofania oferty.
 2. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.
 3. W razie dokonania zmiany zapytania ofertowego przez Zamawiającego, w razie gdy zmiana ta dotyczy zakresu zamówienia bądź innych istotnych warunków zamówienia mogących mieć wpływ na ofertę Wykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca składając ofertę uwzględniającą zmianę zapytania ofertowego po upublicznieniu zmiany zapytania ofertowego, wycofuje wcześniejszą ofertę złożoną przed upublicznieniem zmiany zapytania ofertowego.
 1. Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w formie pisemnej na adres Kaszubska 148, 84-206 Zbychowo lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: z.rosinska@seismotion.com
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego.
 3. Jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
 4. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo jego złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 5. Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym).
 6. Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2022 r. Decyduje data wpływu do SEISMOTION ZOFIA ROSIŃSKA lub data wpływu wiadomości e‑mail na w/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystania drogi elektronicznej).

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale III (Warunki udziału w postępowaniu), lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

 1. Niniejsze postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1913), powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, okresu gwarancji, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności.
 2. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane. W powyższym przypadku Wykonawca musi wykazać w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 3. Zamawiający zastrzega, że niniejsze Zapytanie ofertowe (ogłoszenie) stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez SEISMOTION Sp. z o.o. lub zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ((tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).
 4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.
 5. 5. Zamawiający będzie rozpatrywał jedynie oferty, obejmujące cały przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W kwestiach proceduralnych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować się z Zofia Rosińska, adres e-mail: : z.rosinska@seismotion.com

Program µGranty B + R Exiatoma

Zapytanie Ofertowe Exiatoma .

Data publikacji 07.11.2022

1. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym” w projekcie „µGranty B + R dla przedsiębiorstw” stanowiącymi załącznik do umowy o powierzenie grantu, której wzór stanowi załącznik do regulaminu projektu „µGranty B + R dla przedsiębiorstw”.
2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

 1. Exiatoma Nikos Drosakis, jako podmiot realizujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o powierzenie grantu z Excento sp. z o.o. nr 11/01/2022, zaprasza do złożenia oferty na Przeprowadzenie badań badawczo-rozwojowych na potrzeby Exiatoma Nikos Drosakis realizowany w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Projektowana innowacyjna wciągarka streamerów statków sejsmicznych wymaga przeprowadzanie zestawu prac o charakterze badawczo-rozwojowym niezbędnych dla weryfikacji możliwości uzyskania planowanych cech poprawiających efektywność korzystania ze streamerów podczas pracy na morzu.

Planowane badania są kluczowe dla wprowadzenia nowego produktu na rynek. O ile firma dysponuje zapleczem produkcyjnym oraz kadrą wykwalifikowaną do wdrożenia produktu do produkcji seryjnej, o tyle nie posiada własnego zaplecza badawczego w zakresie badania wytrzymałości oraz doświadczonych konstruktorów czy ekspertów projektowania przemysłowego (wzorniczego).

Prezentowany poniżej plan badań zakłada przeprowadzenie przez wyspecjalizowaną kadrę prac badawczych (symulacyjnych, eksperymentalnych, prototypowych) które pozwolą na uzyskanie niezbędnej wiedzy do uruchomienia seryjnej produkcji nowego urządzenia. Prace badawczo-rozwojowe podzielono na 4 główne etapy.

 1. przeprowadzenie obliczeń konstrukcyjnych (wytrzymałościowych) na potrzeby doboru kluczowych elementów roboczych urządzenia
 2. przygotowanie prototypu
 3. przeprowadzenie badań wytrzymałościowych (walidacja technologiczna i użytkowa prototypu)
 4. przygotowanie dokumentacji do wdrożenia produkcji seryjnej

ETAP1. Przeprowadzenie obliczeń konstrukcyjnych (wytrzymałościowych) na potrzeby doboru kluczowych elementów roboczych urządzenia

Celem etapu jest przeprowadzenie obliczeń konstrukcyjnych prowadzących do wskazania sił jakie mogą oddziaływać na docelowe urządzenie w środowisku morskim oraz jakie elementy konstrukcyjne należy dobrać (silnik, hamulec, przekładnie) do urządzenie zapewniało stabilne unoszenie i utrzymanie streamerów. Obliczenia powinny zostać wykonane dla różnych typów streamerów i wskazywać graniczne wartości jakie mogą wytrzymać elementy konstrukcyjne wciągarki oraz jakiej klasy elementy powinny zostać zastosowane w urządzeniu.

 

ETAP 2. Przygotowanie prototypu

Na bazie dobranych komponentów w etapie 1 opracowane zostanie prototypowe urządzenie. Obudowa wyciągarki może zostać wykonana z materiałów zastępczych, jednak w konstrukcji powinny zostać użyte docelowe hamulce, silnik i przekładnie. Etap powinien być realizowany z udziałem konstruktora i/lub projektanta wzorniczego.

 

ETAP 3. Przeprowadzenie badań wytrzymałościowych kluczowych elementów konstrukcyjnych (walidacja technologiczna i użytkowa)

Celem etapu będzie walidacja wytrzymałości zaproponowanych elementów wciągarki jak silnik, hamulec i przekładnie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W ramach  badania wytrzymałościowego należy empirycznie poddać obciążeniu elementy konstrukcyjne wciągarki i określić graniczne wartości pracy urządzenia (maksymalne obciążenia). Testy technologiczne sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji i działania mechanizmu wciągania w warunkach roboczych (wciąganie/unoszenie streamera o określonej masie).

Ponadto zbudowany prototyp należy poddać testowaniu użytkowemu. Testy użytkowe będą miały na celu ocenę ergonomii i łatwości montażu urządzenia na docelowych bojach a uzyskane wyniki posłużą ewentualnym modyfikacjom na potrzeby przygotowania ostatecznej wersji.

 

ETAP 4 . Przygotowanie dokumentacji do wdrożenia produkcji seryjnej (przetworzenie wyników badań)

W ramach etapu opracowany zostanie docelowy proces produkcyjny i montażowy urządzenia poprzedzony analizą gotowości wdrożeniowej firmy. W ramach etapu powinna zostać przeprowadzona wielokryterialna ocena technologiczna względem możliwości produkcyjnych firmy oraz opracowany technologiczny proces produkcji na bazie zasobów posiadanych przez firmę oraz niezbędnych zasobów zewnętrznych.

 

Firma dostarczy niezbędne próbki materiałowe i deklaruje gotowość do partycypacji w pracach badawczych i dostarczenie niezbędnej wiedzy o posiadanych lub możliwych do realizacji procesów produkcyjnych na potrzeby maksymalizacji efektów prowadzonych prac. Ponadto dzięki 15-letniemu doświadczeniu właściciela w pracy na statkach sejsmicznych dostarczona zostanie niezbędna wiedza do zbudowania środowiska weryfikacyjnego i lista problemów użytkowych. Poniżej wskazano na oczekiwane rezultaty poszczególnych etapów badawczych:

 

ETAP 1. Przeprowadzenie obliczeń konstrukcyjnych (wytrzymałościowych) na potrzeby doboru kluczowych elementów roboczych urządzenia

Rezultatem badań będzie dokumentacja wykonawcza prototypu obejmująca zestaw obliczeń konstrukcyjnych oraz parametry (w tym kształty/wymiary) docelowych elementów

Kryteria akceptacji: zestaw dopasowanych elementów konstrukcyjnych (min. 3, tj. silnik, hamulec i zestaw przekładni) wraz z gotowymi rysunkami technicznymi każdego elementu

Warunki akceptacji: Raport sporządzony i przekazany w wersji elektronicznej pdf. , akceptacja na podst. protokołu zdawczo-odbiorczego.

ETAP 2. Przygotowanie prototypu

Rezultatem będzie zoptymalizowany prototyp zawierający 3 kluczowe elementy konstrukcyjne rekomendowane do zastosowania w wersji seryjnej.

Kryteria akceptacji: osiągnięcie wersji prototypu gotowej do symulacji i testowania (kryterium 0/1)

Warunki akceptacji: Raport sporządzony i przekazany w wersji elektronicznej pdf. , akceptacja na podst. protokołu zdawczo-odbiorczego.

ETAP 3. Przeprowadzenie badań wytrzymałościowych kluczowych elementów konstrukcyjnych (walidacja technologiczna i użytkowa)

Rezultatem badań będzie analiza wytrzymałościowa dla każdego z komponentów oraz krzywe dynamiczne dla obciążenia wyciągarki i zestawienie granicznych

Kryteria akceptacji: potwierdzenie wytrzymałości urządzenia do realizacji minimum 1000 cyklów podnoszenia streamera bez konieczności serwisowania przekładni i hamulca.

Warunki akceptacji: Raport z etapu sporządzony i przekazany w wersji elektronicznej pdf. , akceptacja na podst. protokołu zdawczo-odbiorczego.

ETAP 4 . Przygotowanie dokumentacji do wdrożenia produkcji seryjnej

Rezultat: dokumentacją techniczna z zestawem zaleceń wdrożeniowych

Kryteria akceptacji: zdefiniowany i sparametryzowany proces produkcji nowego urządzenia (kryterium 0/1)

Warunki akceptacji: Raport sporządzony i przekazany w wersji elektronicznej pdf. , akceptacja na podst. protokołu zdawczo-odbiorczego

 

 

 1. 3. Kod CPV przedmiotu zamówienia: 73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie Rozdziału IV niniejszego zapytania ofertowego (informacje odnośnie zakazu osobowego lub kapitałowego).
 2. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

 1. a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w 258 Kodeksu karnego,
 2. b) handlu ludźmi, o którym mowa w 189a Kodeksu karnego,
 3. c) o którym mowa w 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 4. d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 5. e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 6. f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
 7. g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 8. h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp , doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 

 1. a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 

 

 1. b) Wiedza i doświadczenie Wykonawcy

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał  3 usługi badawcze dotyczące realizacji projektów w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań, prototypowania i testowania produktów  typu heavy – duty przeznaczonych do komercjalizacji.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa wypełniony wykaz usług stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług (np. protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanych usług)

 

Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”

 

 1. c) Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

 1. d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 2 – osobowym zespołem osób skierowanych do realizacji zamówienia spełniającym następujące wymagania:

 

Kierownik zespołu badawczego:

Wykształcenie: stopień naukowy co najmniej doktor,

Dodatkowe wykształcenie w zakresie: zarządzania projektami i usługami w IT: PRINCE2,  Practitioner, Scrum Master Professional, LEAN Management, 5S, Kanban, technologii wspierających projekty IT: IBM Rational Unified Process, IBM Rational Method Composer,

 

Doświadczenie:

– co najmniej 6 lat w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w zakresie technologii informatycznych oraz wdrażaniu podejść zwinnych projektach B+R oraz strategii rozwoju produktów/usług,

Funkcja w projekcie: Kierownik projektu

 

Ekspert:

Wykształcenie: stopień naukowy co najmniej doktor,

Dodatkowe posiada uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej

Co najmniej 5 letnie doświadczenie przy projektowaniu konstrukcji jednostek pływających

Co najmniej 3 letnie doświadczenie w badaniach wytrzymałościowych w zakresie udarności, zginania i rozciągania

Funkcja: ekspert ds. B+R

 

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa wypełniony wykaz osób stanowiący Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenia (np. CV, dyplom)

 

Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”

 

 1. e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającemu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i przedstawienia wspólnie z ofertą oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie niniejszym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.

Termin wykonania zamówienia: 30.04.2023r

 1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, którą należy podać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki, koszty dostawy i ubezpieczenia. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

 

Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić.

 1. Zamawiający informuje, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).
 2. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.
 3. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, musi poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższą informację Wykonawca powinien zawrzeć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 4. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstaw dokonywania płatności określony został we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty-niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostałam poprawiona.

Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający będzie rozumieć każdy wadliwy wynik działania matematycznego ( rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

Za oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający uzna bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów , których poprawienie w żadnym wypadku nie prowadzi do merytorycznej zmiany oferty, są widoczne na pierwszy rzut oka bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań czy ustaleń, takie jak: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, ewidentny błąd rzeczowy.

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 zł (trzy tysiące złotych).
 2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje odrzuceniem oferty. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zapłaty wadium.
 3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
  1. pieniądzu,
  2. gwarancjach bankowych;
  3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 95 1160 2202 0000 0004 8519 7750. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację zapytania ofertowego, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania tj. Wadium zapytanie ofertowe nr 1/11/2022. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się, gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
 5. Zamawiający zatrzyma wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wraz z odsetkami w przypadku, gdy:
 6. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym,
 7. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 8. Zamawiający zwróci wadium we wpłaconej kwocie wraz z odsetkami wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta.
 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zmawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie:

„Oferta na Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych

 1. Oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
 1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty po spełnieniu przez wykonawców wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena oferty brutto (C) – 100%.
 2. Wartość punktowa dla kryterium cena oferty brutto (C) wyliczona będzie wg wzoru:

Pc=( Cn/Cb)*100 pkt

gdzie:

 1. Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”
 2. Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
 3. Cb – cena ocenianej oferty
 4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

 

 1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.
 2. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty w przypadku jednakowej punktacji:

1) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

 

 1. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy:
 2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 3, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4) W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

 

 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 • jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami;
 • została złożona po terminie składania ofert;
 • została złożona przez wykonawcę:
 1. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
 2. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
 3. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 5. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
 6. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
 7. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 8. lub wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 9. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 10. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie innej omyłki;
 11. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
 12. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

 

 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty;
 2. wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
 3. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
 4. w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt. 3 i 4 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
 5. gdy nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego Zamawiający nie był w stanie wcześniej przewidzieć;
 6. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

 

 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wzoru umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) przed zawarciem umowy właściwej w zakresie:
 • Innych zapisów wzoru umowy o ile ich zmiana nie stanowi zmian istotnych określonych w rozdziale XI pkt. 5;
 1. Wszelkie zmiany zmian wzoru umowy muszą zostać skonsultowane i zaakceptowane przez Zamawiającego.
 2. Zmiany wzoru umowy prowadzące do zmiany charakteru umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany zawartej z Wykonawcą umowy właściwej :
 • w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 • w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
 • w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
 1. Za zmianę istotną należy rozumieć zmianę która zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 • zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
 • zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
 • zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż:
  1. na podstawie postanowień ujętych w rozdziale XI pkt. 4,
  2. w wyniku połączenia, podziału , przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
  4. Wszelkie zmiany umowy właściwej mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

W niniejszym zamówieniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, przez które należy rozumieć udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, zamówienia uzupełniającego, na usługi lub roboty budowlane, polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na piśmie lub w drodze elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej, drogą elektroniczną ( e-mail).
  • Pisemnie, na adres: ul. Kaszubska 148, 84-206 Zbychowo,
  • Drogą elektroniczną na adres: n.drosakis@exiatoma.com
 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana w/na https://offset-blanket-bars.seismotion.com/ w dokumentacji postępowania bez ujawniania źródła zapytania.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający upubliczni zmienione zapytanie ofertowe ze wskazaniem treści zmienionej i datą dokonania tego upublicznienia. Jednocześnie Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian.
 1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca chcąc dokonać zmiany lub wycofana oferty musi złożyć na piśmie lub w drodze elektronicznej oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty. Ww. oświadczenie musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Na pierwszej stronie Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć czy jego pismo dotyczy ZMIANY OFERTY czy WYCOFANIA OFERTY. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby umocowane do zmiany lub wycofania oferty.
 2. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.
 3. W razie dokonania zmiany zapytania ofertowego przez Zamawiającego, w razie gdy zmiana ta dotyczy zakresu zamówienia bądź innych istotnych warunków zamówienia mogących mieć wpływ na ofertę Wykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca składając ofertę uwzględniającą zmianę zapytania ofertowego po upublicznieniu zmiany zapytania ofertowego, wycofuje wcześniejszą ofertę złożoną przed upublicznieniem zmiany zapytania ofertowego.
 1. Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w formie pisemnej na adres Kaszubska 148, 84-206 Zbychowo lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: n.drosakis@exiatoma.com
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego.
 1. Jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
 2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo jego złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym).
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2022 r. Decyduje data wpływu do Exiatoma Nikos Drosakis lub data wpływu wiadomości e‑mail na w/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu drogi elektronicznej).

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale III (Warunki udziału w postępowaniu), lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.

 1. Niniejsze postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. 1913), powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, okresu gwarancji, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności.
 2. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane. W powyższym przypadku Wykonawca musi wykazać w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 3. Zamawiający zastrzega, że niniejsze Zapytanie ofertowe (ogłoszenie) stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez SEISMOTION Sp. z o.o. lub zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ((tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).
 4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.
 5. 5. Zamawiający będzie rozpatrywał jedynie oferty, obejmujące cały przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W kwestiach proceduralnych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować się z Nikos Drosakis, adres e-mail: : n.drosakis@exiatoma.com